Kulturminnet Häradsbäcks sågkvarn

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetet beskrivning över lämningen; Sågverkslämning, ca 150x75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 sågverksruin, 1 hjulränna och 3 dammvallar. Sågverksruinen är 14x6 m (N-S) med intill 2 m h väggpartier av kallmurad sten. I mittpartiet av grunden är ett fundament, 2x1,3 m (N-S) och1,2 m h, kallmurat. På N kortsidan av sågverksruinen, invid NV hörnet är bokstäverna SPSM inhuggna i en sten (upp och ner). Hjulrännan, belägen omedelbart V om sågverksruinen, är ca 20 m l (N-S), 2,5 m br med kallmurade sidor. Dammvallen Ö om bäcken är ca 25 m l (Ö-V), 3 m br och 0,3-0,8 m h. På vallen är en väg anlagd. V om bäcken är 2 dammvallar. Den ena av dessa är 90 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och intill 0,8 m h. Den andra är 90 m l (NNÖ-SSV, Ö-V), 1,2 m br och intill 0,7 m h. Lämningarna benämns Häradsbäcks sågkvarn av ortsbor. På platsen finns en kvarn markerad på Häradskartan från år 1660 (Ruuths).   Kvarnen markerad på flera av kartorna från skifterna över Häradsbäck. Se kartor nedan. På en sten till vänster i bilden står bokstäverna "SPS" upp och ner. [caption id="attachment_5620" align="alignnone" width="300"] Bild från RAÄ[/caption]   [caption id="attachment_9448" align="alignnone" width="300"] Ruuths karta från 1660. Avmätning Allbo härad.[/caption]   [caption id="attachment_9449" align="alignnone" width="300"] Karta från 1675 från avmätning Allbo härad.[/caption]   [caption id="attachment_9451" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Häradsbäck laga skifte 1842.[/caption]   [caption id="attachment_9450" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Hemmansklyvning av gård i Häradsbäck 1886.[/caption]