Kulturminnet Älvkvarn/Skålgrop

under Billarp i C Slätthults rote

1111