Torpet Bastekulla

under Vashult i D Vashults rote