Kulturminnet Gränssten

under Billarp i C Slätthults rote