Kulturminnet Tjärränna 1

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar  bestående av 1 tjärränna och 1 lerklinad grop. Tjärrännan är 11 meter lång och 2 meter bred. I öst är ett övertorvat bröst, ca 0,3 meter högt. 1 meter därom är en avtappningsgrop, 2,5 meter stor och intill 0,4 meter djup. 11 meter norr om rännan är en lerklinad grop, närmast rund, 1,5 meter i diameter och intill 1,2 meter djup. Vattenfylld.