Kulturminnet Förvaringsgrop

under Hårdahult i C Slätthults rote