Kulturminnet Tjärdal

under Gemön (utskift) i C Slätthults rote