Kulturminnet Boplats

under Vashult i D Vashults rote

Boplats, okänd utsträckning , uppskattningsvis ca 15x10 meter. I schaktkant på kullens sydvästra sida påträffas ett flintavslag av sydskånsk flinta, samt iakttogs tämligen rikligt med skörbränd sten. RAÄ