Boplats

Fyndmaterial: flinta,...">

Kulturminnet Boplats

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning av lämningen;

Boplats

Fyndmaterial: flinta, skärvsten

Boplats, okänd utsträckning , uppskattningsvis ca 15x10 m (NV-SÖ). I schaktkant på kullens SV sida påträffas ett flintavslag av sydskånsk flinta, samt iakttogs tämligen rikligt med skörbränd sten.