Kulturminnet Förvaringsgrop

under Billarp i C Slätthults rote