Kulturminnet Tjärränna 3

under Björkeryd i D Vashults rote

RAÄ