Kulturminnet Boplats

under Vinskalle i D Vashults rote

Boplats?, okänd utsträckning. Enligt markägaren har flintfynd gjorts i åkern, bl.a. 1 pilspets. Fynden förkomna. Enligt boken "Svenska gods och gårdar" från 1942, ska flintskärv ha anträffats på ägorna. RAÄ