Kulturminnet Skvaltkvarn

under Knihult i D Vashults rote

Kvarnlämning, bestående av två dammvallar. Dammvallen öster om bäcken är 20 meter lång. Det finns jordfasta block i vallen. Dammvallen väster om bäcken är 20 meter lång. Påförd sten vid vägbygge. RAÄ