Kulturminnet Tjärränna 4

under Björkeryd i D Vashults rote

RAÄ