Torpet Brånahem

under Karsemåla i E Karsemålas rote