Kulturminnet Kolbotten/ kolarkoja

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (NV-SÖ), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbottnen är rund, 13 m diam och intill 0,8 m h. Kring kanten gropar och rännor, intill 1 m br och 0,5 m dj. 1 m SÖ om kolbottnen är kolarkojan, 5x3 m (NÖ-SV). Kring kanten vallar, ca 1 m br och 0,3 m h. I NÖ ett spisröse, ca 2,5 m st och 0,8 m h. I SV ingång.