Kulturminnet Fossil åker

under Gemön (utskift) i C Slätthults rote