Kulturminnet Tjärränna 5

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, 30x30 m st, bestående av 1 tjärränna, 1 lerklinad grop och 1 beckkokningsanläggning. Tjärrännan är 11 m l (ÖNÖ-VSV), intill 2 m br och 0,4 m dj. Bröst saknas. ÖNÖ om rännan är en avtappningsgrop, rund, 1 m diam och 0,4 m dj. Den lerklinade gropen, belägen 5 m N om tjärrännan, är rund, 1,5 m diam och 0,6 m dj. Beckkoket, belägen 1,5 m NÖ om den lerklinade gropen, är närmast rund, 3 m diam och 0,3 m h. I mitten är en grop, 1,5 m diam och 0,3 m dj, med delvis stensatta sidor. I Ö är en eldstadsöppning, något otydlig.