Kulturminnet Gränsmärke

under C1 Billarp i C Slätthults rote