Kulturminnet Gränsmärke

under Billarp i C Slätthults rote