Typ:...">

Kulturminnet Fornåker

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen;

Typ: röjningsröseområde

Fossil åker, ca 250x150 m (NÖ-SV), bestående av ett röjningsröseområde, med ett 75-tal röjningsrösen. De är vanligen ooregelbundna, 3-5 m st och 0,2-0,5 m h. Ej torpkaraktär, ej heller förhistorisk karaktär. En tradition på orten förtäljer att "gamla" Häradsmåla legat här. Medeltida ödegård?